top of page
Se vores Facebook side her

Velkommen

Generalforsamling

I

Kære alle

Hermed indkaldes der til generalforsamling i TKD Team Kolding tirsdag d. 14 april 2020 kl 18:00 - 19:00.

Der vil være træning efter generalforsamlingen

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

 5. Fastsættelse af kontingent.

 6. Behandling af indkomne forslag.

 7. Valg af formand, lige år. - Jesper modtager genvalg

 8. Valg af bestyrelsesmedlem, lige år.

 9. Valg af en suppleant

 10. Valg af revisor

 11. Eventuelt.

§ 12 

Ordinær generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. 

Stemmeret har alle foreningens medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. 

Passive medlemmer har stemmeret ved generalforsamling, såfremt de er valgt til tillidsposter, eller er udpeget til udvalg. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag i klubben samt på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden. 

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, er disse til rådighed som opslag i klubben sammen med det reviderede regnskab og budget senest 8 dage før generalforsamlingen. 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

Dokumenter til generalforsamling 2019
bottom of page